Hörda, en by i socknen

En bys ursprung är alltid en gård. Runt denna gård har det sedan vuxit upp torp, backstugor, soldattorp och andra liknande byggnader. Den ursprungliga gården har, genom årens lopp, delats upp och styckats av och på så sätt blivit fler gårdar som i sin tur knutit egna torp och backstugor till sig. På så sätt har en by växt upp. Ett exempel på en sådan by är Hörda i Ormesberga socken.

Hörda by omfattar cirka 350 hektar och bildar tillsammans med Hult, Ormesbergas östra gräns mot Tjureda. Två sjöar,Kyrksjön och Hangsjön ligger delvis inom området. Marken är låglänt med Blåberget 193 m. ö.h. som högsta punkt. Stora myrar eller torvmossar finnes och utnyttjades industriellt under senare delen av 1800-talet.

Första gången ”Hjörödhe” nämndes i någon skrift är från 1470 i Karl Knutssons (Bonde) jordabok, och namnet betyder anknytning till hö eller linbärgning.
Byn består av Hörda Herrgård, några mindre gårdar, en samlingslokal och några enfamiljshus.

Åkermarken ligger i anslutning till gårdarna. utmed Hangsjön finns mossodlingar, men de användes numera som betesmark. I samband med en sjösäkning på 1800-talet odlades mossar eller s.k. mader upp utmed Kavleå. Även Hults by hade andelar där, s.k. ytterjord på mellan ett tunnland och ett hektar. På varje inäga hade man uppfört en ängslada där man förvarade havren eller höet för att under vintern hämta hem fodret vid behov. Dessa åkerlappar upphörde att brukas i slutet av 1940-talet, är nu skogbevuxna och ängsladorna (var säkert ett tiotal) har ruttnat ner.

År 1545 bestod Hörda av ett Skattehemman (Norregård) samt två frälsehemman, (Mellan och Södregården). Omkring 1645 fick båda en och samme ägare och hoplades till en gård, Hörda Herrgård, men hade tillsammans ej mer än 10 tunnland åker. Hörda brukades länge av bönder. Den förste ”ståndsperson” som bott här torde vara överinspektör Nils Flintsten på 1690 talet. Hörda har aldrig haft säteristatus. Ägare från 1876 har varit:

1876 Disponent J. Vetterlund
1890 Grosshandlare Axel Bildt, London
1894 Hörda Torvströfabrik A/B (Upphörde 1908)
1909 Lantbrukare Edvard Pettersson
1918 Lantbrukare Nils Peter Nilsson
1919 Hedvig Christiansen
1930 Birger Christiansen
1954 Åke Christiansen
2000 Sally Christiansen
2008 Lars Christiansen

Gården är en av Ormesbergas största och omfattar 46 hektar, varav 25 hektar åker och är utarrenderad.
Mangårdsbyggnaden blev renoverad och reveterad 1865, moderniserad 1925. Vid en brand 1966 förstördes övervåningen och huset byggdes upp i ett plan. 2008 åtog vi oss att försöka bygga upp herrgården på nytt som det såg ut förr i tiden. Vi höjde upp hela mangårdsbyggnaden med ett plan och gjorde en totalrenovering av Norra flygeln.

Två flygelbyggnader hör som sig bör till herrgården. I den södra bodde Ida Petersson med sju barn, anställd som ladugårdsskötare efter makens död. Hon bodde kvar till 1953. Några anställda drängar bodde där kortare tid men flygeln har sedan stått tom. Flygeln omges nu av en omfattande renovering.

I norra flygeln hade Carl Petersson affär något år innan han övertog Karlslund 1912 och därefter var även ett mejeri igång en kortare tid. Senare bodde pigor och tjänstefolk där, men från 1930-talet har det varit bostad för arrendatorer och deras familjer. Kristoffersson & Edvin Carlsson var båda mycket duktiga jordbrukare och arbetsledare. Efter Edvin Carlssons flytt 1953 har flygeln endast använts som sommarbostad. Vi har den numera i verksamheten för uthyrning.

Hörda Herrgård flygfoto